სამშაბათი, 2022-09-27, 6:45 AM
BEST SITE
საიტის მენიუ
მინი-ჩეთი
300
ჩვენი გამოკითხვა
შეაფასეთ საიტი
სულ პასუხი: 278
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
შესვლის ფორმა
- ა -

აგარაკი – სახნავ-სათესი მიწა.
აზმნობა – ფიქრი; არა აზმნობდეს – არა ფიქრობდეს, არა ჰგონებდეს.
ალაფი – დავლა, ნადავლი.
ამაო – უსარგებლო, უქმი.
ამბორის ყოფა – კოცნა.
ამჴმელი – ამღები.
ანაზდეული – უცაბედი, მოულოდნელი.
ანგარება – სიხარბე, ვეცხლისმოყვარეობა.
ანთრაკი – ერთგვარი ძვირფასი ქვა, ნაკვერცხლის ფერი.
არგანი – ჯოხი, კვერთხი.
არდაბაგი – სარკმელი.
არდაგი – წინსაფარი, ტილო.
არება – მიმოდა არებ თვალთა – აქეთ-იქით იხედები.
არვე – ცხვრის ფარა.
არია – პლანეტა მარსი.
ასლი – პურეულთა ჯგუფის ერთ-ერთი ძირითადი სახეობა, ორმარცვალა.
ასო – ადამიანის სხეულის ნაწილი, ორგანო.
ასპიტი – ძლიერ შხამიანი გველი.
აფროდიტი – პლანეტა ვენერა.
აღდება – მოდება, მოკიდება (ცეცხლისა); აღდებული – მოდებული, მოკიდებული.
აღვსება – აღდგომა.
აღკრება – დაკრეფა, აღება.
აღლაღება – გალაღება, გათამამება.
აღმონაღები – ამონღები, ნარწყევი, ნანთხევი.
აღმოსავალი – აღმოსავლეთი.
აღმოჴდა – ამოღება, ამოთხრა.
აღნადგინები – სარგებელი, პროცენტი.
აღტყველვა – ტაშის შემოკვრა სიხარულით.
აღტყინებული – ანთებული, აღგზნებული.
აღუბორგველობა – აღუშფოთველობა, გაურისხველობა.
აღუზვავებელი – ვინც არ არის გაამაყებული, გადადგულებული ან გაამპარტავნებული. (საპირისპირო ცნებაა აღზევებული).
აღქმა – აყვანა; აღიქვა – შეისვა.
აღძრვა – აჯანყება, აბუნტება.
აღჭურვა – შეიარაღება.
აღჴოცა – აღფხვრა, წაშლა, აღგვა.


- ბ -

ბაია – დანაკის კუდის ფოთოლი ბასრობა – კიცხვა, დაცინვა, გინება.
ბებკი – ძონძი, კონკი, ნაგლეჯი.
ბევრი – ათი ათასი (10 000); ბევრეული - ათი ათასეული.
ბევრის ბევრეული – ათი ათასჯერ ათი ათასეული ანუ მრავალი, უთვალავი.
ბელიერი – ეშმაკი, ავი სული.
ბერწი – უშვილო.
ბეცება – ბარბაცი.
ბიალონი – თხელი და მსუბუქი წამოსასხამი (ხმარობდნენ სასულიერო პირები).
ბისონი – ძვირფასი ქსოვილისაგან დამზადებული სამოსელი, რომელსაც იცვამდნენ მეფეები და მღვდელმთავრები.
ბოროტ-მზრახველობა – ბოროტი ლაპარაკი, ლაყბობა.
ბრჭალი – ტერფი.
ბურდო – ფეტვის ბზე, გაულეწავი.
ბურვა – ხურვა.
ბუქი – ქარბუქი.
ბჭე – კარი, შესავალი.


- გ -


გავალაკი – საჩრდილობელი, თავს გადასაფარებელი.
გამკაცრება – გაფრთხილება, მორიდება.
გამოვრდომა – გამოვარდნა.
გამოთარგმანება – განმარტება.
გამომჴდელი – გამომგდები, გამომდევნელი.
გამოტევება – გამოშვება.
გამოღება – გამოსხმა (ნაყოფისა).
გამოხვმა – გამოღება, გამოყვანა.
გამოწვლილვა – დაწვრილებით გამოძიება, გამოკვლევა.
გამოჴუება – გამოკლება.
განბასრვა – გაკიცხვა, დაცინვა, დამცირება.
განბძარვა – გაგლეჯა.
განბჭობა – განსჯა.
განგლისპებული – გაანჩხლებული, გაავებული, გაკაპასებული.
განგოზი – კირი, გაჯი.
განდრეკილობა – განდგომა, გადახრა (მართლმადიდებელი სარწმუნოებიდან).
განვაჭრებული – განსყიდული.
განვლინება – გაგზავნა, გაშვება.
განვლტოლა – გაქცევა.
განვრდომა – გავარდნა.
განზვავებული – გაამაყებული, გადიდგულებული.
განკითხვა – განსჯა, გასამართლება.
განკრძალვა, განკრძალება – მორიდება, გაფრთხილება.
განკრძალული – გაფრთხილებული, მორიდებული.
განლაღება – გალაღება, გათამამება.
განლევა – გათავება.
განლიგება – გაშტერება, გარინდება, გაჩუმება.
განმარტება – გაშლა.
განმსტრობა – დაზვერვა.
განმტკიცება – გამაგრება.
განმხრწნელი – წამხდენელი, სიცოცხლის მომსპობი.
განოტება – განდევნა, გაძევება, მოშორება.
განპოხება – გასუქება.
განრინება – ხსნა, გადარჩენა.
განსარინებელი – გადასარჩენი.
განსვენება – მოსვენება.
განსპეტაკება – გათეთრება, გაწმენდა.
განსხიპვა – გაჭიმვა, გაკვრა.
განსხმა – გაძევება, განდევნა.
განქარვება – გაუჩინარება, გაბრობა.
განქიქება – შერცხვენა, გაკიცხვა.
განქრევა - გაუჩინარება, გაბრობა, მოსპობა.
განჩინება – განკითხვა, განსჯა.
განცდა – დანახვა, განჭვრეტა.
განცემა – სობა, გარჭმა.
განცოფება – გაგიჟება, გახელება.
განცხოველება – გაცოცხლება.
განცხრომა – ლხენა, შვება, დროს ტარება.
განძება – გაძევება, განდევნა.
განძვინება – გამძვინვარება, გააფთრება.
განწონება – გაჩრა, გარჭმა, ჩასობა.
განწყობა – საბრძოლველად გამზადება.
განხეთქა – დახევა.
განხვმა – გაღება, გახსნა, გახელა.
განხრწნადი – მოკვდავი.
განჴდა – გახდა, გაძრობა.
განჴმელი – დამშრალი; ხმელი, გამხდარი.
გარდამოჴდომა – გადმოხტომა.
გარე-შემოუწერელი – შემოუსაზღვრელი, შემოუფარგლავი.
გარე-წარქცევა – გარეთ მიბრუნება.
გაროქვა – გაძარცვა, ქონების გატაცება.
გახელება – გაგიჟება.
გება – არ ეგების – არ შეიძლება.
გეენია – ჯოჯოხეთი.
გვადრუცი – კოლოფი, ყულაბა.
გვემა – ცემა.
გლახაკი – 1. მათხოვარი, გლახა; 2. ღარიბი, უქონელი, უპოვარი; 3. თავმდაბლობა.
გლისპი – ანჩხლი, კაპასი, ავი.
გონება-მოუდრეკელი – რეგვენი.
გრძნა – არავინ აგრძნას, არავინ შეიტყოს.
გულდამზიდველი – გულდამზიზღებელი.
გულისთქმა – წადილი, სურვილი.


- დ -


დაბებკული – დაკონკილი, დაძონძილი.
დაბრყვილებული – მოსუსტებული, დაკლებული.
დაბურვა – დახურვა.
დაბძარვა – დახეთქვა, დაჭრა, დაგლეჯა.
დაგება – 1. შერიგება; 2. დაფენა, გაშლა.
დადგინება – დანიშვნა, დაყენება.
დადგრომა – დადგომა, გაჩერება.
დაუდგრომელი – გაუჩერებელი, მოუსვენარი.
დადუხჭირება – დაუშნოვება.
დავანება – დამკვიდრება, დასადგურება.
დაზრქელებული – გასქელებული.
დათიჴება – ატალახება.
დათხევა – დაღვრა.
დათხეული – დაღვრილი.
დაკვეთება – დაცემა, დავარდნა.
დაკრება – ჩაქვავება, ჩაქოლვა.
დალტობა – დასველება.
დალტობილი – დასველებული.
დამარხვა – 1. შენახვა; 2. დამკვიდრება.
დამმარხველი – შემნახველი.
დამაშვრალი – დაღლილი.
დამთხე – მომზრახი (საბა), ქადაგი.
დამოკიდებული – ჩამოკიდებული.
დამსჭვალვა – დალურსმვა.
დამსჭვალული – დალურსმული.
დამტკნარება – შესქელება.
დამშთვარი – დამხრჩვალი.
დამძიმება – შეწუხება.
დამწიკულება – გაჭუჭყიანება, გასვრა.
დანაკის-კუდი - ფინიკი, ინდის ხურმა.
დანთქმა – დაძირვა, ჩაძირვა.
დასავალი – დაძავლეთი.
დასტაქარი – ქირურგი, ჭრილობათა და მოტეხილობათა მკურნალი.
დასხმა – დაფუძნება.
დატევება – მიტოვება.
დაფლვა – დამარხვა, დაკრძალვა.
დაფლული – დამარხული.
დაფხვრა – დაგლეჯა.
დაღნიოშება – გაცუდება, დაუშნოვება.
დაყენებული – აკრძალული.
დაყუდება – დადგომა, ჩადგომა, გაჩერება.
დაშთობა – დახრჩობა.
დაშთომა – დარჩენა.
დაშრტობა – ჩაქრობა.
დაცადება – შეჩერება, დაყოვნება, შენელება.
დაცადებული – დაყოვნებული, შეჩერებული.
დაუცადებელი – შეუჩერებელი, შეუნელებელი, დაუყოვნებელი.
დაცემა – დაკვრა (საყვირისა).
დაწერტა – დაჩხვლეტა ეკლით.
დაწვლილება – დაწვრილება.
დაწუხვა – დახუჭვა.
დაწყობა – შეთანხმება, შეწყობა.
დაჭირვებული – გაჭირვებული; დანაღვლიანებული, დამწუხრებული.
დაჴსნა – დარღვევა, დაშლა; დაუძლურება.
დამჴსნელი – დამარღვეველი, დამშლელი.
დაჴშვა – დახურვა, დაკეტვა.
დედაწული – ჯალაბობა, სახლეული.
დია – პლანეტა მუშთარი.
დიაცი – ქალი, დედაკაცი.
დიკა – გაზაფხულის ნათესი ხორბალი.
დილეგი – საპატიმრო, საპყრობილე.
დრაკჰანი – ოქროს მონეტა.
დრტვინვა – ბუზღუნი.


- ე -


ებგური – გუშაგი, ყარაული.
ედემი – სამოთხის ბაღი.
ემბაზი – სანათლავი ჭურჭელი.
ემპლასტრო – მალამო, სალბუნი.
ენაბრგვნილობა – ენაჩლუნგობა, ენაბლუობა.
ენკრატისი – მოწესე ქალი.
ენქერი – ხელსახოცი.
ერმი – პლანეტა მერკური.
ექსორია – სამშობლოდან გაძევება, განდევნა.
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2022  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ჩანაწერების არქივი
საიტის მეგობრები


Copyright MyCorp © 2022