სამშაბათი, 2022-09-27, 7:33 AM
BEST SITE
საიტის მენიუ
მინი-ჩეთი
300
ჩვენი გამოკითხვა
შეაფასეთ საიტი
სულ პასუხი: 278
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
შესვლის ფორმა
- რ -

რბევა – დარბევა, აწიოკება
რიდე – თავსაბურავი
როკვა – ცეკვა
რონინი – სიარული
რუდუნება – გარჯა, შრომა
რღვნა (წყლისა) – წარღვნა
რცხვა – რეცხვა


- ს -


საამბორებელი – საკოცნელი
საანჯმნოდ – საჯაროდ, საქვეყნოდ, სახალხოდ
საბლარდნელი – ჩასაცმელი
საბრჴე – მახე
საბურველი – თავსაფარი
საბუხარი – ბეწვის ან თბილი ქსოვილისაგან დამზადებული სამაჯური, მაჯაზე წამოსაცმელი
საგვემელი – რითაც სცემენ, ერთგვარი სატანჯველი
საგრძნობელი – შეგრძნების ორგანო (თვალი, ყური, ენა, ცხვირი, ხელ-ფეხი)
სადაგველი – რკინის იარაღი, რომელსაც სხეულის დასადაღად ხმარობდნენ
სადუკეველი – ებრაელთა რელიგიური სექტა; უარყოფდა სულის უკვდავებასა და მკვდართა აღდგომას
სავაჭრებელი – საშოვნელი, შესაძენი
საზრდელი – საჭმელი, საზრდო, საკვები
საკანონო – სასჯელის მაგვარი საზღაური, რითაც შეიძლება ცოდვის გამოსყიდვა
საკიდრობა – საკიდარი, რაც ასაკიდია
სალბუნი – მალამო
სამე – მართლაც, ნამდვილად
სამთელებელი – გამაჯანმრთელებელი, საკურნებელი
სამკვიდრო – მამული და საცხოვრებელი ადგილი
სამროწლე – სანახირე
სამსალა – საწამლავი
სამსჭვალი – ლურსმანი
სამწყურვალო – მოსაწყური
სამჭედური – ანკესი
სანეშტე - ფეხისალაგი
სანიჭარი – საბოძვარი, საჩუქარი
საპოხლად – გასასუქებლად
სარეწავი – ხელფასი
სარვაგი – ანგარიშიანობა, სარფა
სართული – ჭერი, სახურავი
სასოება – იმედი
სასტიკი – ძლიერი, მკაცრი
სასყიდელი – საფასური
სასძლო – სასუფეველი
საურწყო – რძის ნაწარმი (რძე, ერბო, ყველი და მისთ.)
საქონელი – უძრავი ქონება
საღნიოშო – სიბილწისა და სიბინძურის ადგილი
საყნოსელი – ცხვირი
საყოლელი – მოძრავი ქონება
საცნობელი – ჭკუა-გონება
საძნაური – საძნელო
საწერტელი – ეკალი; საჩხვლეტი.
საწმისი – მატყლი
საჭვირობელი – საჭვრეტელი, საყურებელი
საჭურველი – საომარი იარაღი
საჭურჭლე – საგანძური სახიობა:
სახიობითა ჴმობენ – მღერიან
საჴმილი – ცეცხლსაგზებელი; დიდი ცეცხლი, ხანძარი
საჴმილავი – ღამის ყარაულობის სამსაათიანი ცვლა
სენაკი – ბერის საცხოვრებელი ოთახი
სერი – 1. ვახშამი; სერობა – ვახშმობა 2. ჭრილობის ნასახი
სერობინი – ექვსფრთიანი ანგელოზი
სეფეწული – დიდებულთა ვაჟი, უფლისწული
სიბორგილე – სიგიჟე, სიშმაგე
სიგლისპე – სიანჩხლე, სიკაპასე
სივლტოლა – გაქცევა
სირი – ჩიტი
სიღნიოშე – სიბილწე, სიბინძურე
სიღოდა – უწესური ყოფა-ქცევა; სქესობრივი გარყვნილება
სიყმილი – შიმშილი
სიცბილი – ცბიერება
სიცოფე – სიგიჟე
სკორე – ცხოველთა განავალი
სკუპა – პატარა ქუდი
სმინება – გაგებინება
სნება – ავადმყოფობა, სნეულება;
სნებოვანი – სნეული, დასნეულებული
სოდომური ცოდვა – მამათმავლობა
სოფელი – ქვეყანა, წუთისოფელი
სპასპეტი – მხედართმთავარი
სპეტაკი – თეთრი
სრბა – სირბილი
სრვა – სენი მომსრველი, ჭირი; ხოცვა-ჟლეტა
სტავრა – სირმით საქსოვი ფარჩა, ოქროქსოვილი
სტევი – აქლემის მატყლი
სტიხარი – სამღვდელო კვართი (მოსასხამი)
სტომაქი – კუჭი
სულთქმა – ოხვრა-კვნესა, მწუხარება
სქემა – ბერის სამოსელი; აცვია იმ პირს, რომელიც ბერობაში უკიდურეს ასკეტურ ცხოვრებას ეწევა (აქედან: სქემოსანი ბერი)
სხეპლა – ოქროს ან ვერცხლის წვრილი სირმა


- ტ -


ტაბლა – სუფრა
ტაკუკი – ღვინის ხელადა
ტალავარი – კარავი
ტალანტი – ვერცხლის ან ოქროს ფული
ტარიგი – კრავი ტევა: არა უტეოს – არ მიუშვას; არა უტევებთ – არ უშვებთ
ტვირთვა – დატევა
ტრაპეზი – ბერთა სასადილო,
ტაბლა ტყება – დიდი მწუხარებისას ხელების თავში რტყმა
ტყველვა – ტაშის შემოკვრა

- უ -


უამავრობა – უამრავი, ურიცხვი
უაღრესი – საქმით თუ თანამდებობით უფროსი (საპირისპირო ცნებაა უდარესი)
უბანი – ქუჩა, შუკა, მოედანი
უგლიმი – გულქვა, შეუპოვარი
უდარესი – უმცროსი, უმრწემესი
უდები – ზარმაცი, მცონარე;
უდებება – სიზარმაცე, მცონარება
უზავებელი – შეუზავებელი
უზაკველი – უბოროტო
უზეშთაესი – უზენაესი, უმაღლესი
უზმა – უჭმელი ;
უზმაობა – უჭმელობა
უთმინო – მოუთმენელი
უკერველი – შეუკერველი
უკმორეწყდომა – ცოტა უკან ჩამორჩენა
ულირწველობა – არა-ვნებიანობა
უმაშვნო – უვარგისი, ურგები, დახშული (ჰაერი)
უმკოდოვნესი – უღარიბესი, უღატაკესი. იხ. მკდოვანი
უმრწემესი – უმცროსი
უმსჯავრო – უსამართლო
უმწერტელესი – ძლიერ მჩხლეტავი. იხ. წერტა
უნაყროვნო – არა-მაძღრული. იხ. ნაყროვანი
უნდო – 1. უღირსი, ცუდი 2. მიუნდობელი
უნებური – არასასურველი
უნჯი – განძი; უძრავი ქონება;
უნჯება – განძის (ქონების) შეძენა (დარგოვება)
უოხჭნო – დაუსრულებელი, მარადიული, მუდმივი
უპოვარი – უქონელი;
უპოვარება – უქონლობა
უპირატესი – უაღრესი, აღმატებული
ურვა – წუხილი
ურწყული – უდაბნო; ურწყავი ადგილი
უსართულო – უსხლკარო, უთავშესაფრო
უსასო – უიმედო;
უსასოება – უიმედობა
უსასყიდლო – უძვირფასესი, ფასდაუდებელი
უსჯულო – არა-ქრისტიანი; მაჰმადიანი
უფალი – ბატონი, მეპატრონე
უღნიოშესი – უფინთესი, უბილწესი, უსაძაგლესი, უბინძურესი
უღონო – უსაშველო;
უღონოება – უსაშველობა
უშრეტი – ჩაუქრობელი
უც – უდევს
უცები – უვიცი
უცნობო – უსულო, რასაც ცნობა არა აქვს
უძილი – დაუძინებელი
უწვევარი – დაუპატიჟებელი
უწყალო – შეუბრალებელი
უხანოება – ხანმოკლეობა
უხრწნელი – 1. წაუხდენელი, უბიწო 2. უკვდავი, უბიწო;
უხრწნელება – უკვდავება უჴამური,
უჴამრობელი - ფეხშიშველი
უჴმობელი – ხმაამოუღებელი, უხმო, ჩუმი
უჴსარი – გაუხსნელი


- ფ -


ფარეხი – ცხვრის სადგომი
ფარისეველი – მოჩვენებით საეკლესიო წესების შემსრულებელი, სინამდვილეში კი სრულიად საწინააღმდეგოს მოქმედი
ფარშამანგი - ფარშევანგი
ფერეზიკი – დალალი (ვაჭარი, რომელსაც სავაჭრო ქუჩა-ქუჩა დააქვს)
ფეშხუმი – საეკლესიო ჭურჭელი, დაბალ ფეხიანი, იხმარება ბარძიმთან ერთად
ფილონი – სამღვდლო სამოსელი
ფენიქსი – ზღაპურლი ფრინველი;
ფენიქსისებრ - ფენიქსივით
ფიჩვი – ბერის შავი მოსასხამი
ფიცხელი – მაგარი
ფლატუნი – ჩამონგრეული, ჩამოზვავებული, ნაყარი (მიწა)
ფლაფნა – ჩიფჩიფი
ფოლი – წვრილი ხურდა ფული ფორიაქის დაცემა – აკლება, აფორიაქება
ფოფინი - ფართხალი, ფხარკალი
ფრიადი – დიდი, დიდძალი
ფსალმუნი – დავით წინასწარმეტყველის საგალობელთა კრებული, ძველი აღთქმის ერთ-ერთი წიგნი.
ფსალმუნება – გალობა
ფუტური – მაშმელი, ფუტურო
ფუცება - ფიცი
ფშვა – სუნნელების დენა
ფხვრა – გლეჯა
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2022  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ჩანაწერების არქივი
საიტის მეგობრები


Copyright MyCorp © 2022